คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญภัสร์ อาจหาญ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5Mep
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันทนัช รู้จำ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอัญชิษฐา วีระวงศ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5Mep
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุธาทิพย์ พรหมหาญ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงหนึ่งฤทัย หลิมวัฒนา
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6Mep
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัครมัย สถาพร
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญชนิต แอ่งสาย
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6Mep
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงขวัญธิดา กลิ่นมาลี
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6Mep
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอนัญญา สุทโธ
ตำแหน่ง : กรรมการ (หัวหน้าห้อง Mep5)
ระดับชั้น : ป.5Mep
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญชรส ตันหยง
ตำแหน่ง : กรรมการ (หัวหน้าห้อง ป. 5/1)
ระดับชั้น : ป. 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษฎา คมสุวรรณวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ (หัวหน้าห้อง ป.5/2)
ระดับชั้น : ป.5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุธารัตน์ พรหมหาญ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอลิสรา เดชทุ่งคา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ป.5Mep
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ติชิลา ชอบตรง
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปรียาวรรณ เกื้อกาญจน์
ตำแหน่ง :
ระดับชั้น :