ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ศรัณยวงศ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางศศิวิมล เรืองโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเชษฐ์ ทองแย้ม
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ชัย เหล่าสุข
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ เสาหงษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย ช่วยเต็ม
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดสุรชัย ชยธฺมโม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ตัวแทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย มุจจลินทร์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ตัวแทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจุมพล เรืองธัมรงค์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณี ยอดทุ่งคา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายโสพัฒน์ กลับชนะ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.เทเวศ กิตติพยัคฆ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอมร สุขแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประภากร คำออน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : กรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไวกูณฐ์ เหมือนทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
ตัวแทนจาก : กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร : 0874726667
อีเมล์ : waikoon07@gmail.com