ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ศรัณยวงศ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเชษฐ์ ทองแย้ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย ช่วยเต็ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอมร สุขแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย มุจจลินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมพร
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดสุรชัย ชยธฺมโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : น.สพ.อิสมาแอล ยุมาดีน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนาอื่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ชัย เหล่าสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจุมพล เรืองธัมรงค์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณี ยอดทุ่งคา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพินิจ กอบกิจชัยสงค์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.เทเวศ กิตติพยัคฆ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสำเนียง จิตรสอาด
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางปรุงจิตร ทวีชัยกุล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไวกูณฐ์ เหมือนทอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
อีเมล์ : waikoon07@gmail.com