ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชาวต่างประเทศ

Miss Rosalina Panes
ครูจ้างสอน

Mr.Jake Matthews
ครูจ้างสอน

Miss Laura Thorwarth
ครูจ้างสอน

Mr.Luhan Oosthuizen
ครูจ้างสอน