ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูชาวต่างประเทศ

Miss Rosalina Panes
ครูจ้างสอน

Miss Ceren Ozer Aydogan
ครูจ้างสอน

Mr. Caner Aydogan
ครูจ้างสอน

Miss Culcan Ozcan