ครูชาวต่างประเทศ

Miss Egle Kersulyte
ครูอัตราจ้าง

Mr. Charles Eric Baulu
ครูอัตราจ้าง

Mr. Jerson Herrera Palaypayon
ครูอัตราจ้าง

Mr. Jason King
ครูอัตราจ้าง

Sandeep Sharma
ครูอัตราจ้าง