ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูภาษาต่างประเทศ

Mr. Michael Whelan
ครูจ้างสอน

Miss Rosalina Panes
ครูจ้างสอน

Mr.Jake Matthews
ครูจ้างสอน

Miss Laura Thorwarth
ครูจ้างสอน