ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นายเสรี ขวัญยืน
ครู คศ.2

นางสาวเยาวณี อินสุรธาร
ครู คศ.3

นางบุญล้อม กลับชนะ
ครู คศ.3

นางอุไร หิตะโกวิท
ครู คศ.2

นางสาวปกิตตา แซ่แดง
ครู คศ.1

นายนฤนาท บุญละพัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสาลินี ศรีสมัย
ครูจ้างสอน

นายสว่างพงศ์ ฐิตะฐาน
วิทยากรจ้างสอน