ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นายเสรี ขวัญยืน
ครู คศ.2

นายประภากร คำออน
ครู คศ.3

นางสาวเยาวณี อินสุรธาร
ครู คศ.3

นางบุญล้อม กลับชนะ
ครู คศ.3

นางสาวนวลจันทร์ ม่วงขาว
ครู คศ.3

นายวีระศักดิ์ พรหมหาญ
ครู คศ.2

นางสาววันทนีย์ พลธสูร
ครู คศ.2

นางอุไร หิตะโกวิท
ครู คศ.2

นางสาวปกิตตา แซ่แดง
ครู คศ.1

นางสาวสาลินี ศรีสมัย
ครูจ้างสอน

นายสว่างพงศ์ ฐิตะฐาน
วิทยากรจ้างสอน