ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานธุรการ-เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางนัทริน พรหมเดช
ธุรการ

นางอวยพร ชนะ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด