ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายชัยพร เรียบร้อย
ช่างไม้ 3

นางทิพวรรณ ยังสุข
นักการภารโรง

นางสาวปรีดา สิทธิพันธ์
นักการภารโรง

นางชวนพิศ บุญมี
พนักงานบริการ