ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวนิสา ชนะ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางณัฐยา ผุสดี
ครู คศ.3

นายสุรเชษฐ์ ทองแย้ม
ครู คศ.2

นางยุษฏี ช่วยสีสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางบุญล้อม กลับชนะ
ครู คศ.3

นายจะเร มากเกลื่อน
ครู คศ.3

นางอุไร หิตะโกวิท
ครู คศ.3

นายพงศธร ชูสงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวดาราวรรณ ถึงเสียบญาน
ครูอัตราจ้าง