ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวนิสา ชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางณัฐยา ผุสดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรเชษฐ์ ทองแย้ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางยุษฏี ช่วยสีสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุไร หิตะโกวิท
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปอถัก คำเหยียด
ครูผู้ช่วย

นายพงศธร ชูสงค์
ครูผู้ช่วย

นายสหรัฐ เดชแสง
ครู