ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวนิสา ชนะ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางณัฐยา ผุสดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นายสุรเชษฐ์ ทองแย้ม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางยุษฏี ช่วยสีสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2