สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางยุษฏี ช่วยสีสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางณัฐยา ผุสดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรเชษฐ์ ทองแย้ม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวนิสา ชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอุไร หิตะโกวิท
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปอถัก คำเหยียด
ครู คศ.1

นายพงศธร ชูสงค์
ครูผู้ช่วย

นายสหรัฐ เดชแสง
ครู คศ.1

นางสาวพัชรินทร์ สุขอุดทา
ครู คศ.1