ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายสุรเชษฐ์ ทองแย้ม
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางณัฐยา ผุสดี
ครู คศ.3

นางยุษฏี ช่วยสีสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางสาวปกิตตา แซ่แดง
ครู คศ.1