ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางศิริพร โชติกวณิชย์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายไพฑูรย์ บุญญกาศ
ครู คศ.3

นางศิริพร แสงสุริวงศ์
ครู คศ.2

นางสมจิต จามจุฬี
ครู คศ.3