ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางศิริพร แสงสุริวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวภัทรวดี จำใบรัตน์
ครู คศ.1

นางสมจิต จามจุฬี
ครู คศ.3

นางศิริพร โชติกวณิชย์
ครู คศ.3

นายไพฑูรย์ บุญญกาศ
ครู คศ.3

นายนฤนาท บุญละพัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเยาวณี อินสุรธาร
ครู คศ.3