ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางศิริพร โชติกวณิชย์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายไพฑูรย์ บุญญกาศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางศิริพร แสงสุริวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสมจิต จามจุฬี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2