ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวนีรัชดา โชติช่วง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางเจียมจิตร สิงสุข
ครู คศ.3

นางชูใจ หอมลาภ
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต. หญิง เบญจมาศ หนูมาก
ครู คศ.1