ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวนีรัชดา โชติช่วง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางเจียมจิตร สิงสุข
ครู คศ.3

นางชูใจ หอมลาภ
ครู คศ.3

นางเบญจมาศ เพชรทอง
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา ทองเสนา
ครูผู้ช่วย