ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางเจียมจิตร สิงสุข
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอภิญญา ทองเสนา
ครู คศ.1

นางชูใจ หอมลาภ
ครู คศ.3

นางสาวนีรัชดา โชติช่วง
ครู คศ.3

นางสุภา ทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสว่างพงศ์ ฐิตะฐาน
ครูอัตราจ้าง