ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางเจียมจิตร สิงสุข
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอภิญญา ทองเสนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางชูใจ หอมลาภ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนีรัชดา โชติช่วง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3