ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางศิริวรรณ ชาญอาวุธ
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุภาวิณี กุศลชู
ครู คศ.1

นางเพ็ญพิศ อร่ามสุวรรณกร
ครู คศ.2

นางพิไลพร แก้วสวี
ครู คศ.2

นางสาวถกลรัตน์ เอียดสุย
ครูผู้ช่วย