ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางพิไลพร แก้วสวี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางเพ็ญพิศ อร่ามสุวรรณกร
ครู คศ.3

นางศิริวรรณ ชาญอาวุธ
ครู คศ.3

นางสาวสุภาวิณี กุศลชู
ครู คศ.2

นางสาวถกลรัตน์ เอียดสุย
ครู คศ.1

นางสาวอภัยวงศ์ แสนมา
ครูผู้ช่วย

นายเสรี ขวัญยืน
ครู คศ.2