ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางพิไลพร แก้วสวี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางเพ็ญพิศ อร่ามสุวรรณกร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางศิริวรรณ ชาญอาวุธ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุภาวิณี กุศลชู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2