ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางศิริวรรณ ชาญอาวุธ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุภาวิณี กุศลชู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางเพ็ญพิศ อร่ามสุวรรณกร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางพิไลพร แก้วสวี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวถกลรัตน์ เอียดสุย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3