ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางพิไลพร แก้วสวี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางเพ็ญพิศ อร่ามสุวรรณกร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาวิณี กุศลชู
ครูชำนาญการ

นางนิรมล สุวรรณพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวถกลรัตน์ เอียดสุย
ครู คศ.1

นางสาวอภัยวงศ์ แสนมา
ครูผู้ช่วย