ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางนิฤมล ธรรมณี
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางจรุณี มากเกลื่อน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวเกศรา ลายสันทัด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางปาจรีย์ ขวัญพะงุ้น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3