ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางจรุณี มากเกลื่อน
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนวลจันทร์ ม่วงขาว
ครู คศ.3

นางกวินันท์ บุญสิทธิ์
ครู คศ.3

นางสาววันทนีย์ พลธสูร
ครู คศ.2