ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางจรุณี มากเกลื่อน
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางนิฤมล ธรรมณี
ครู คศ.1

นางกวินันท์ บุญสิทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวภัทรวดี จำใบรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสุภา ทองคำ
ครู คศ.3