ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางจรุณี มากเกลื่อน
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางนิฤมล ธรรมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางกวินันท์ บุญสิทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวภัทรวดี จำใบรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสุภา ทองคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3