ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางนิฤมล ธรรมณี
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางจรุณี มากเกลื่อน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเกศรา ลายสันทัด
ครู

นางสาวอรดา คุ้มอินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิตยา มีลาภ
ครู

นางสาวธนาภรณ์ เครือเมฆ
ครู