ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางนิฤมล ธรรมณี
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางจรุณี มากเกลื่อน
ครู คศ.3

นางสาวเกศรา ลายสันทัด
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรดา คุ้มอินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสุภา ทองคำ
ครู คศ.3

นางสาวทิตยา มีลาภ
ครูผู้ช่วย