ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพรทิพย์ ณ สุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปอถัก คำเหยียด
ครูผู้ช่วย

นางสาวหริญวราห์ เพชรพรหม
ครูผู้ช่วย

นางนิตยา ภู่บรรจง
ครู คศ.3

นางปาจรีย์ ขวัญพะงุ้น
ครู คศ.3

นางสาวปกิตตา แซ่แดง
ครู คศ.1

นางสาวสาลินี ศรีสมัย
ครูอัตราจ้าง