ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพรทิพย์ ณ สุวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางนิตยา ภู่บรรจง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางรจิต ณัฐนรากร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวหริญวราห์ เพชรพรหม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2