ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพรทิพย์ คงสุวรรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางนิตยา ภู่บรรจง
ครู คศ.3

นางรจิต ณัฐนรากร
ครู คศ.3

นางสาวภัทรวดี จำใบรัตน์
ครูผู้ช่วย