สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพรทิพย์ ณ สุวรรณ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0848506527
อีเมล์ : dew jr@hotmail.com

นางสุวรรณา เพ็ชรจร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวหริญวราห์ เพชรพรหม
ครูผู้ช่วย

นางนิตยา ภู่บรรจง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปาจรีย์ ขวัญพะงุ้น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปกิตตา แซ่แดง
ครู คศ.1

นางสาวสาลินี ศรีสมัย
ครูอัตราจ้าง