ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพรทิพย์ ณ สุวรรณ
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางนิตยา ภู่บรรจง
ครู คศ.3

นางรจิต ณัฐนรากร
ครู คศ.3

นางสาวหริญวราห์ เพชรพรหม
ครูผู้ช่วย