ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวเอมอร จุลบุษย์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวบุญชื่น เพ็ชรกูล
ครู คศ.2

นางสาวพรรณวดี พฤกษามุก
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ เคี่ยนบุ้น
ครู คศ.2

นางสาวพรอุมา พรหมพัฒน์
ครูพี่เลี้ยง