ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวเอมอร จุลบุษย์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวบุญชื่น เพ็ชรกูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวพรรณวดี พฤกษามุก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวจุฑามาศ เคี่ยนบุ้น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวพรอุมา พรหมพัฒน์
ครูพี่เลี้ยง