ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวบุญชื่น เพ็ชรกูล
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวจุฑามาศ เคี่ยนบุ้น
ครู คศ.1

นางสาวพรรณวดี พฤกษามุก
ครูผู้ช่วย

นางสาวเอมอร จุลบุษย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัสตราภรณ์ ถึงเสียบญวน
ครูจ้างสอน

นางสาวพรอุมา พรหมพัฒน์
ครูพี่เลี้ยง