ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวบุญชื่น เพ็ชรกูล
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางปราณีต เย็นสุวรรณ
ครู คศ.3

นางสาวพรรณวดี พฤกษามุก
ครูผู้ช่วย

นางสาวเอมอร จุลบุษย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัสตราภรณ์ ถึงเสียบญวน
ครูจ้างสอน

นางสาวพรอุมา พรหมพัฒน์
ครูพี่เลี้ยง