ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวบุญชื่น เพ็ชรกูล
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวพรรณวดี พฤกษามุก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวจุฑามาศ เคี่ยนบุ้น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวเอมอร จุลบุษย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวพรอุมา พรหมพัฒน์
ครูพี่เลี้ยง