ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 และนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2562
 
1. รับสมัครระดับชั้นอนุบาล 2
  1.เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 4 มีนาคม 2562
รับสมัครตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ  โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
  2.รับเด็กที่เกิดช่วง 16 พฤษภาคม 2557 ถึง 15 พฤษภาคม 2558
--หลักฐานในการสมัคร--
     1.สำเนาสูติบัตรเด็ก  จำนวน 1 ฉบับ
     2.สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก  จำนวน 1 ฉบับ
     3.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา  จำนวน 1 ฉบับ
     4.สำเนาทะเบียนบ้านมารดา  จำนวน 1 ฉบับ
     5.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง  จำนวน 1 ฉบับ กรณีเด็กไม่ได้อยู่กับบิดามารดา
     6.สำเนาบัตรประชาชนบิดา จำนวน 1 ฉบับ
     7.สำเนาบัตรประชาชนมารดา  จำนวน 1 ฉบับ
     8.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ กรณีเด็กไม่ได้อยู่กับบิดามารดา
***หมายเหตุ รับจำนวน 60 คน ถ้าเกิน 60 คน เด็กนอกเขตบริการจับฉลาก
 
2.รับสมัครระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
--ห้องเรียน mep--
  1.รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
  2.คัดเลือก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ. โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
  3.ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
  4.มอบตัววันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.-16.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
 
--ห้องเรียนปกติ--
  1.รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 6-10 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
  2.จับฉลาก/ประกาศผล/รายงานตัว  วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
  3.มอบตัว วันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.- 16.30 น. ณ  โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
 
--หลักฐานในการสมัคร--
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา/ผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา) อย่างละ 1 ฉบับ
2.สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา/ผู้ปกครอง(กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา) อย่างละ 1 ฉบับ
4.สำเนาหลักฐานการจบระดับอนุบาล 3 จากโรงเรียนเดิม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 889 ครั้ง