ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 1.โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท./สอวน. โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร 1.1 เด็กชายนัทธิภณ คนซื่อ 2.โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ได้แก่ 2.1 เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทเวช 2.2 เด็กหญิงชุติกาญน์ เพชรแก้ว 2.3 เด็กหญิงสุพิชญา เนตรัก 2.4 เด็กชายณัฐภูมิ นิลศรี 2.5 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย หลิมวัฒนา 2.6 เด็กชายคณาธิป ภู่เจริญ 2.7 เด็กหญิงธัญชนิต แอ่งสาย 2.8 เด็กหญิงวีรยา เมืองแดง 2.9 เด็กหญิงปัญฑิตา แก้วนาบอน 2.10 เด็กหญิงนภสร ศรีรุ่งเรือง 2.11 เด็กชายวรเมธ ชูสุวรรณ 3.โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 3.1 เด็กหญิงสุรีย์มาศ จินาอู 3.2 เด็กหญิงพัชราภา อุดเครือ 3.3 เด็กชายอิงควัต เรียบร้อย 3.4 เด็กชายทักษ์ดนัย ใจเย็น 4.โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 4.1 เด็กหญิงสิธิธัญญา จำเดิม 4.2 เด็กหญิงโสพิศตา วงศ์สงวนฃ 4.3 เด็กหญิงกนกนิภา เกลี้ยงกรแก้ว 5.โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร 5.1 เด็กชายชิติพัทธ์ พงษ์พันธ์เกษม 5.2 เด็กหญิงปรารถนา ศรประสิทธิ์ 5.3 เด็กหญิงภัทราวดี ตระหง่าน 5.4 เด็กหญิงปฐมาวดี ฐิติฐาน 5.5 เด็กหญิงสุชานาฎ จันเอียด 5.6 เด็กชายปกรณ์เกียรติ สอนสวัสดิ์ 5.7 เด็กหญิงนวสนันท์ เหง่าหลี 5.8 เด็กหญิงภูษณิศา รินสกุล 5.9 เด็กหญิงเจวลิน พรหมพัฒน์ 5.10 เด็กหญิงปัณษฎากร โปตะการักษ์ 5.11 เด็กหญิงนิศากร แขวงเมฆ 5.12 เด็กชายธนวิชญ์ หีตนาคราม 5.13 เด็กหญิงกมลวรรณ สั้นทอง 5.14 เด็กหญิงภูษิตา ยมขวัญเมือง 5.15 เด็กหญิงวชิราภรณ์ ถวิลวรรณ 5.16 เด็กหญิงธมนวรรณ คชการ 5.17 เด็กชายธนาธิป ทองศิริ 5.18 เด็กชายภวัต พรหมเพชร 6.ห้องเรียนพิเศษโครงการภาษาอังกฤษ Mini English Program : MEP โรงเรียนสวีวิทยา จังหวัดชุมพร 6.1 เด็กชายอานุภาพ แสงสุริย์ 6.2 เด็กหญิงสุวภัทร สังฆเวช 6.3 เด็กชายธนารัตน์ ไล่ตระกูล 6.4 เด็กหญิงพรสินี หนูบรรจง 6.5 เด็กหญิงณัฏฐนิชา ภุมรา 6.6 เด็กหญิงขวัญธิดา กลิ่นมาลี 6.7 เด็กหญิงโสภิตา สุพรรณคำ 7.โครงการห้องเรียนพิเศษจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program : MEP โรงเรียนนวมินทรานูทิศ สตรีวิทยา 2 จังหวัดปทุมธานี 7.1 เด็กหญิงพีชญาดา พุฒพันธุ์ 8.โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี 8.1 เด็กหญิงชวิศา ผู้เจริญ
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2563,01:37   อ่าน 990 ครั้ง