ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่าง SSR 62
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 417 KB 9881
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 240.5 KB 104
ตัวอย่างการวิเคราะห์สื่อดิจิตอล 8 กลุ่มสาระ True Word Document ขนาดไฟล์ 121.75 KB 1028
ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 32.21 KB 752
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 49.29 KB 1587
แบบบันทึกการตรวจร่างกาย Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 223
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 654.5 KB 311
เอกสาร10 Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 7056
เอกสาร9 Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 1247
เอกสาร8 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 2594
เอกสาร7 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 21019
เอกสาร6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 266
เอกสาร5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 407
เอกสาร4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 264
เอกสาร3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 250
เอกสาร2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 293
เอกสาร1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 420