ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 417 KB 12525
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 240.5 KB 147
ตัวอย่างการวิเคราะห์สื่อดิจิตอล 8 กลุ่มสาระ True Word Document ขนาดไฟล์ 121.75 KB 1072
ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 32.21 KB 857
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 49.29 KB 2307
แบบบันทึกการตรวจร่างกาย Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 267
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 654.5 KB 351
เอกสาร10 Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 7249
เอกสาร9 Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 1292
เอกสาร8 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 2686
เอกสาร7 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 22925
เอกสาร6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 305
เอกสาร5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 488
เอกสาร4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 332
เอกสาร3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 289
เอกสาร2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 338
เอกสาร1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 502