ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 417 KB 12772
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 240.5 KB 152
ตัวอย่างการวิเคราะห์สื่อดิจิตอล 8 กลุ่มสาระ True Word Document ขนาดไฟล์ 121.75 KB 1076
ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 32.21 KB 883
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 49.29 KB 2364
แบบบันทึกการตรวจร่างกาย Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 271
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 654.5 KB 360
เอกสาร10 Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 7262
เอกสาร9 Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 1296
เอกสาร8 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 2696
เอกสาร7 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 23004
เอกสาร6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 309
เอกสาร5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 493
เอกสาร4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 338
เอกสาร3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 292
เอกสาร2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 344
เอกสาร1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 509