ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 417 KB 16858
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 240.5 KB 226
ตัวอย่างการวิเคราะห์สื่อดิจิตอล 8 กลุ่มสาระ True Word Document ขนาดไฟล์ 121.75 KB 1149
ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 32.21 KB 1003
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 49.29 KB 3468
แบบบันทึกการตรวจร่างกาย Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 354
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 654.5 KB 435
เอกสาร10 Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 7360
เอกสาร9 Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 1372
เอกสาร8 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 2880
เอกสาร7 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 24773
เอกสาร6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 410
เอกสาร5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 567
เอกสาร4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 409
เอกสาร3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 360
เอกสาร2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 418
เอกสาร1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 612