ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่าง SSR 55
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 417 KB 7512
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 240.5 KB 95
ตัวอย่างการวิเคราะห์สื่อดิจิตอล 8 กลุ่มสาระ True Word Document ขนาดไฟล์ 121.75 KB 1023
ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 32.21 KB 709
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 49.29 KB 1101
แบบบันทึกการตรวจร่างกาย Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 214
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 654.5 KB 302
เอกสาร10 Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 7004
เอกสาร9 Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 1242
เอกสาร8 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 2583
เอกสาร7 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 18862
เอกสาร6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 256
เอกสาร5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 352
เอกสาร4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 248
เอกสาร3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 243
เอกสาร2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 284
เอกสาร1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 411