ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่าง SSR 96
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 417 KB 11180
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 240.5 KB 143
ตัวอย่างการวิเคราะห์สื่อดิจิตอล 8 กลุ่มสาระ True Word Document ขนาดไฟล์ 121.75 KB 1067
ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 32.21 KB 838
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 49.29 KB 1950
แบบบันทึกการตรวจร่างกาย Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 262
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 654.5 KB 345
เอกสาร10 Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 7179
เอกสาร9 Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 1286
เอกสาร8 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 2644
เอกสาร7 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 22128
เอกสาร6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 301
เอกสาร5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 482
เอกสาร4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 300
เอกสาร3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 285
เอกสาร2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 334
เอกสาร1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 498