ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่าง SSR 91
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 417 KB 10841
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 240.5 KB 135
ตัวอย่างการวิเคราะห์สื่อดิจิตอล 8 กลุ่มสาระ True Word Document ขนาดไฟล์ 121.75 KB 1059
ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 32.21 KB 819
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 49.29 KB 1866
แบบบันทึกการตรวจร่างกาย Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 256
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 654.5 KB 340
เอกสาร10 Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 7150
เอกสาร9 Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 1279
เอกสาร8 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 2634
เอกสาร7 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 21831
เอกสาร6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 296
เอกสาร5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 463
เอกสาร4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 295
เอกสาร3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 279
เอกสาร2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 326
เอกสาร1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 454