ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่าง SSR 75
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 417 KB 10474
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 240.5 KB 115
ตัวอย่างการวิเคราะห์สื่อดิจิตอล 8 กลุ่มสาระ True Word Document ขนาดไฟล์ 121.75 KB 1040
ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 32.21 KB 786
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 49.29 KB 1811
แบบบันทึกการตรวจร่างกาย Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 236
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 654.5 KB 323
เอกสาร10 Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 7101
เอกสาร9 Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 1259
เอกสาร8 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 2612
เอกสาร7 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 21738
เอกสาร6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 280
เอกสาร5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 423
เอกสาร4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 278
เอกสาร3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 262
เอกสาร2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 307
เอกสาร1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 433