ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่าง SSR 58
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 417 KB 8760
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 240.5 KB 99
ตัวอย่างการวิเคราะห์สื่อดิจิตอล 8 กลุ่มสาระ True Word Document ขนาดไฟล์ 121.75 KB 1024
ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 32.21 KB 734
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 49.29 KB 1304
แบบบันทึกการตรวจร่างกาย Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 219
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 654.5 KB 306
เอกสาร10 Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 7036
เอกสาร9 Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 1244
เอกสาร8 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 2590
เอกสาร7 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 19743
เอกสาร6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 259
เอกสาร5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 393
เอกสาร4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 257
เอกสาร3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 246
เอกสาร2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 287
เอกสาร1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 415