ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกการอบรม (PA) วันที่ 16 ตุลาคม 2564 6
VDO เรื่อง "การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) " 5828
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 417 KB 50860
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 240.5 KB 48174
ตัวอย่างการวิเคราะห์สื่อดิจิตอล 8 กลุ่มสาระ True Word Document ขนาดไฟล์ 121.75 KB 48325
ตัวอย่างการวิเคราะห์แผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 32.21 KB 48271
ตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ True Word Document ขนาดไฟล์ 49.29 KB 48242
แบบบันทึกการตรวจร่างกาย Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 48282
เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 654.5 KB 48351
เอกสาร10 Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 48429
เอกสาร9 Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 48358
เอกสาร8 Word Document ขนาดไฟล์ 62 KB 48378
เอกสาร7 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 48105
เอกสาร6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 48395
เอกสาร5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 48427
เอกสาร4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 48298
เอกสาร3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.79 MB 48218
เอกสาร2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 48443
เอกสาร1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 48143