ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลครู
ข้อมูลครู
ข้อมูลครูและบุคลากร
ครูประจำการ/ครูอัตราจ้าง/วิทยากรจ้างสอน/ครูพี่เลี้ยง
ที่ ชื่อ-สกุล อายุ อายุราช
การ
 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ
วุฒิ วิชาเอก  
สอนวิชา/ชั้น
1 นายทวี  ศรีนวล 60 39 ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นางบุญล้อม   กลับชนะ 59 35 ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. นวัตกรรม
หลักสูตร
ไทย ป.6
3 นายไพฑูรย์  บุญญกาศ 59 38 ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคม, ไทย สังคม ป.5
4 นางรจิต  ณัฐนรากร 59 36 ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. ไทย ไทย- คณิต ป.1
5 นางนิตยา  ภู่บรรจง 57 36 ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ประถม ไทย -คณิต ป.1
6 นางสาวนีรัชดา  โชติช่วง 58 32 ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. ไทย ไทย ป.4
7 นายจะเร   มากเกลื่อน 59 36 ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ คณิต ป.6
8 นางจรุณี   มากเกลื่อน 58 36 ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ ไทย-คณิต ป..2
9 นางสุภา  ทองคำ 56 31 ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. คหกรรม อังกฤษ ป.2,
การงาน ป.4
10 นางสมจิต  จามจุฬี 50 27 ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทย์ ป.3,5
11 นายสุรเชษฐ์  ทองแย้ม 41 7 ครูชำนาญการ ศษ.ม. บริหารการศึกษา พละ ป.1-2
12 นางพิไลพร  แก้วสวี 47 16 ครูชำนาญการ ศษ.ม. บริหารฯ ไทย-คณิต ป.3
13 นางอุไร   หิตะโกวิท 47 24 ครูชำนาญการ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ป.6
14 นางชูใจ   หอมลาภ 48 21 ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. อังกฤษ อังกฤษ ป.4
15 นางณัฐยา    ผุสดี 44 22 ครูชำนาญการพิเศษ คม. หลักสูตรและการสอน คณิต ป.6
16 นางกวินันท์  บุญสิทธิ์ 58 24 ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา ไทย-คณิต ป.2
17 นางเจียมจิตร  สิงสุข 55 26 ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. วัดผลการศึกษา คณิต ป.4
18 นางวนิสา  ชนะ 45 14 ครูชำนาญการพิเศษ คบ. ประถมศึกษา สังคม ป.6
19 นางศิริวรรณ  ชาญอาวุธ 49 26 ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. ประถมศึกษา ไทย-คณิต ป.3
20 นางยุษฎี  ช่วยสีสวัสดิ์ 43 19 ครูชำนาญการ ศษ.ม. วิจัยและประเมินผลฯ วิทยาศาสตร์ป.2,
ป.6, ลูกคิด 2, 3
21 นางศิริพร  แสงสุริวงศ์ 43 9 ครูชำนาญการพิเศษ ค.ม. หลักสูตรและการสอน คณิต ป.5
22 นางศิริพร   โชติกวณิชย์ 54 29 ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม บริหารการศึกษา ไทย ป.5
23 นางสาวเยาวณี  อินสุรธาร 42 20 ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. ประถมศึกษา อังกฤษ ป.5
24 นางสาวบุญชื่น    เพ็ชรกูล 59 37 ครูชำนาญการ คศ.บ. พัฒนาการเด็ก อนุบาล 2
25 นายเสรี  ขวัญยืน 59 37 ครูชำนาญการ ปกศ. - การงานป.3,5
26 นางเพ็ญพิศ  อร่ามสุวรรณกร 47 22 ครูชำนาญการ ค.บ. ประถมศึกษา ไทย-คณิต ป.3
27 นางพรทิพย์  ณ สุวรรณ 29 6 ครู ศ.ษ.ม. บริหารการศึกษา ไทย-คณิตป.1
28 นางสาวสุภาวิณี  กุศลชู 29 6 ครู กศ.ม. การวิจัยและสถิติทางการศึกษา ไทย-คณิตป.3
29 นางเบญจมาศ เพชรทอง 29 3 ครู วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
อนุบาล-ป.4
30 นางสาวพรรณวดี  พฤกษามุก 27 2 ครู ศษ.บ. ปฐมวัย อนุบาล 3
31 นางสาวเอมอร  จุลบุษย์ 31 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 3
32 นางสาวภัทรวดี 
จำใบรัตน์
35 1 ครูผู้ช่วย บธ.บ บริหารธุรกิจ
(สังคม)
ไทย-คณิต ป.2
33 นางสาวถกลรัตน์
 เอียดสุย
27 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
ป.3, ป.5
34 นางสาวปกิตตา  แซ่แดง 33 7 ครู กศ.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ ป.1
35 นางนิฤมล  ธรรมณี 37 6 ครู กศ.ม. การบริหารการศึกษา ไทย-คณิต ป.2
36 นางสาวจุฑามาศ  เคี่ยนบุ้น 34 8 ครู คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 2
37 นางสาวอภิญญา 
ทองเสนา
25 1 ครูผู้ช่วย คบ. คณิตศาสตร์ คณิต ป.4
38 นางสาวหริญวราห์ เพชรพรหม 30 1 ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาไทย ไทย-คณิต ป.1
39 นายนฤนาท บุญละพัฒน์ 24 2 เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษาฯ ป.1, ป.2, ป.3, ป.5
40 นางสาวเกศรา ลายสันทัด 24 1 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ไทย ป.6,
สุขศึกษา ป.4,
การงานฯ ป.6,
ประวัติศาสตร์ ป.4
41 นางสาวทิตยา มีลาภ 23 1 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ ป.1, 2, 4
สังคม ป. 2
42 นางสาวสาลินี  ศรีสมัย 31 6 - ศศ.บ. สังคม สังคม  1-3
43 นายสว่างพงศ์  ฐิตะฐาน 36 6 - ม.6 - ดนตรี ป.2-6
44 นางสาวพรอุมา  พรหมพัฒน์ 35 3 - ศศ.บ. รัฐศาสตร์ ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย
 
 
 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.71 KB