ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
           จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น   1,064  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
 
ระดับชั้น จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง
อ.2 2 34 37 71
อ.3 2 33 31 64
รวม 4 67 68 135
ป.1 4 73 90 163
ป.2 4 71 66 137
ป.3 4 81 77 158
ป.4 4 80 72 152
ป.5 4 76 88 164
ป.6 4 72 83 155
รวม 24 453 476 929
รวมทั้งหมด 28 520 544 1,064