ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)

           จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น   1,064  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อ.2

2

34

37

71

อ.3

2

33

31

64

รวม

4

67

68

135

ป.1

4

73

90

163

ป.2

4

71

66

137

ป.3

4

81

77

158

ป.4

4

80

72

152

ป.5

4

76

88

164

ป.6

4

72

83

155

รวม

24

453

476

929

รวมทั้งหมด

28

520

544

1,064