ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

           โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยโรงเรียนปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2558    ดังแสดงในตาราง  ต่อไปนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

สาระพื้นฐาน

 

ภาษาไทย

240

240

240

160

160

160

คณิตศาสตร์

200

200

200

160

160

160

วิทยาศาสตร์

80

80

80

120

80

120

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

80

80

80

80

80

80

ประวัติศาสตร์

40

40

40

40

40

40

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

80

80

80

ศิลปะ

40

40

40

80

80

80

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

40

40

40

40

40

ภาษาต่างประเทศ

80

80

80

120

120

120

รวมสาระพื้นฐาน

880

880

880

880

840

880

สาระเพิ่มเติม

 

คอมพิวเตอร์

40

40

40

40

40

40

ทักษะการคิด

40

40

40

40

40

40

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

40

40

40

40

40

40

ค้นคว้าเพื่อการเรียนรู้  : IS1-IS2

-

-

-

-

40

-

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.79 KB