ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าประสงค์ของโรงเรียน
พันธกิจ / เป้าประสงค์ของโรงเรียน /

พันธกิจ

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทยใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์  มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
 2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถในด้านการใช้ การผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล  ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน
 4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

   
เป้าประสงค์ของโรงเรียน

 1.  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  บนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล
 3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริม  ต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม
 4. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน  ภายนอก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
 5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วม