ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)  ของโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
     ภายในปี 2562 โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)  มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล เป็นเลิศด้านวิชาการ  ก้าวทันเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมดี ผู้เรียนมีคุณธรรม ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง  บริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

อัตลักษณ์โรงเรียน   “สื่อสารสองภาษา  ล้ำหน้าเทคโนโลยี  กีฬาเด่น