ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)  สร้างขึ้นด้วยเงินกองทุนซึ่งได้จากการแสดงละคร เมื่อปี พ.ศ.2479 โดยนายดำ  จิรธานี(ขุนจรูญศักดิ์  ประเสริฐ) นายอำเภอสวี พร้อมด้วยนายอุทัย  ทิวหุต(นายฮวด  ทิวหุต) สมุบัญชี  นายแปลก  อโศกวัฒนะ  ศึกษาธิการอำเภอสวี  เป็นผู้ก่อตั้ง  ต่อมาได้รับเงินบริจาคสมทบจนสามารถสร้างอาคารเรียนได้สำเร็จในปี พ.ศ. 2480 

โรงเรียนได้เปิดการสอนเมื่อวันที่  12  สิงหาคม  พ.ศ.2481 โดยย้ายนักเรียนมาจากโรงเรียนประชาบาล  ตำบลนาโพธิ์(วัดหัวเขา)จำนวน 111 คน  เปิดสอนชั้น ป.1-ป.โดยมีนายชิต  รัตนกุล  เป็นครูใหญ่คนแรก

พ.ศ.2512  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.1-ป.7)

 ที่ตั้ง

 ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ 5  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร  รหัสไปรษณีย์ 86130   โทรศัพท์ 077-531065   โทรสาร 077-531004  e - mail :Anubansawi 147 sc@gmail.com สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2

ขนาดพื้นที่

ที่ตั้งของโรงเรียนเป็นพื้นที่ราชพัสดุ ที่ ชพ. 175  มีพื้นที่ 7 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา

 สภาพเศรษฐกิจและชุมชน

ลักษณะของชุมชนที่ตั้งเป็นชุมชนเมือง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อาชีพรับราชการ เกษตรกร ค้าขายและรับจ้าง สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างดี ชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดีและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 ข้อมูลโรงเรียน

          การเรียนการสอน

          จัดการเรียนการสอนเป็น 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

  โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

1.ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน

2.ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 2 คน

3.ตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลสวี จำนวน 44 คน

4.ตำแหน่งช่างไม้ จำนวน 1 คน

5.ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 คน

6.ตำแหน่งจ้างนักการภารโรง จำนวน 1 คน

7.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน

8.ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล จำนวน 1 คน

9.ตำแหน่งครูจ้างสอนรายเดือน จำนวน 2 คน

10.ตำแหน่งครูจ้างต่างชาติ สอนรายเดือน จำนวน 4 คน

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.5 KB