ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์
กลยุทธ์

กลยุทธ์โรงเรียน
     ด้วยโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)  ได้ดำเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งจะต้องมีกรอบทิศทางในการพัฒนางานให้ครอบคลุมตามกลยุทธ์  ดังนี้

  1. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ  มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
  2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะการดำรงชีวิต ได้ตามศักยภาพ
  3. สร้างเสริมศักยภาพ  บุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ  มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้  และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
  4. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้  และบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
  5. สร้างความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) เพื่อรองรับการกระจายอำนาจระดมสรรพกำลังสร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ทางการศึกษาที่เข้มแข็ง อันเกิดจากพลังการมี ส่วนร่วมของชุมชน องค์กร ประชาสังคม ในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติ และร่วมพัฒนา

  
กลยุทธ์ระดับองค์กร
 
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนโรงเรียนเทียบมาตรฐานสากล
  
กลยุทธ์ที่  1  การพัฒนาหลักสูตรและการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล
 
กลยุทธ์ที่  2  การพัฒนาระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล
 
กลยุทธ์ที่  3  การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล       
 
กลยุทธ์ที่  4  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล
 
กลยุทธ์ที่  5  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล   
 
 
กลยุทธ์แผนงาน

  1. พัฒนาหลักสูตรและการสอนโรงเรียนเทียบมาตรฐานสากล
  2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  4. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้