ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)

           3.1 จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 750 คน

           3.2 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น   1,046  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

 

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อ.1

2

26

25

51

อ.2

2

27

37

64

รวม

4

53

62

115

ป.1

4

72

64

136

ป.2

4

76

83

159

ป.3

4

73

77

150

ป.4

4

72

83

155

ป.5

4

92

91

183

ป.6

4

76

72

148

รวม

24

461

470

931

รวมทั้งหมด

28

514

532

1,046

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 15.13 KB