ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.       จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามความถนัดและความสามารถเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์

2.       จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

3.       ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้และบริหารจัดการ

4.       ส่งเสริมทักษะและความถนัดด้านกีฬา

5.       ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตสาธารณะ

6.       ส่งเสริม สืบสาน ความเป็นไทยโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

7.       สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

1.       นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี

2.       นักเรียนสามารถสื่อสารได้  2  ภาษา

3.       พัฒนาความสามารถการใช้เทคโนโลยีแก่ผู้เรียนเต็มศักยภาพ

4.       นักเรียนมีทักษะด้านกีฬาตามความสนใจ

5.       ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามมาตรฐานการศึกษา  และมีจิตสาธารณะ

6.       ครูและบุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

7.       ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

8.       ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขกับการเรียน

9.       โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน