ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision) ของโรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)

 

ภายในปี 2559 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) เน้นคุณธรรม จริยธรรม เลิศล้ำวิชาการ ผสานเทคโนโลยี ดีเด่นกีฬา น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่สู่สากล

 

อัตลักษณ์โรงเรียน สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าเทคโนโลยี กีฬาเด่น