ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 สอบกลางปี (ปลายภาคเรียนที่ 1)
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)/ชุดนักเรียน
23 ต.ค. 63 วันปิยมหาราช
13 ต.ค. 63 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
12 ส.ค. 63 วันแม่แห่งชาติ
28 ก.ค. 63 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
07 ก.ค. 63 ชดเชยวันเข้าพรรษา
06 ก.ค. 63 หยุดเชยวันอาสาฬหบูชา
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียน