ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 63 น.ร.ป.1-5 รับ ป.พ. 6 และ น.ร.ป.6 รับเอกสารหลักฐานการจบ
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) / ชุดนักเรียน
19 มี.ค. 63 กิจกรรมบัณฑิตน้อย,ปัจฉิมนิเทศ
13 มี.ค. 63 น.ร.ป.1-5 สอบแยกห้อง
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) / ชุดนักเรียน
11 มี.ค. 63 ถึง 12 มี.ค. 63 สอบปลายปี (ภาคเรียนที่ 2)
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) / ชุดนักเรียน
04 มี.ค. 63 น.ร.ป.3 สอบ NT
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) / ชุดนักเรียน
05 ก.พ. 63 ถึง 07 ก.พ. 63 เข้าค่ายลูกเสือ ป.6
ชุดลูกเสือ
01 ก.พ. 63 สอบ O-NET ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) / ชุดนักเรียน
06 ม.ค. 63 ถึง 08 ม.ค. 63 การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช / ชุดนักเรียน
29 พ.ย. 62 น.ร. ป.6 สอบธรรมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) / ชุดนักเรียน