ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารนาโพธิ์ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 17 ตุลาคม พ.ศ. 2538
งบประมาณ : 3,250,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปรับปรุงในปีการศึกษา
งบประมาณ : 350,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 22 ตุลาคม พ.ศ.2541
งบประมาณ : 2,548,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารนาโพธิ์ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 20,900,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารนาโพธิ์ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..