ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : วารีรักษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 5 กันยายน พ.ศ.2510
งบประมาณ : 150,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเบญญาพูลผล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2519
งบประมาณ : 220,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารมงคลสถิตย์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2521
งบประมาณ : 400,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพนิชเกื้อกูล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 17 ตุลาคม พ.ศ. 2538
งบประมาณ : 3,250,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปรับปรุงในปีการศึกษา
งบประมาณ : 350,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ,ศ, 2535
งบประมาณ : 216,250 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 22 ตุลาคม พ.ศ.2541
งบประมาณ : 2,548,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 216 ปรับปรุง 46
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 20,900,000
เพิ่มเติม..